• 036-37 92 27
  • info@emt.nu
  • Mån - Fre 07.00-16.00
  • Jour: Vardagar 16-20 Helger 09-18

Ansvar

I alla lokaler där små och medelstora företag finns är elanläggningar och elapparater en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Ansvaret för lokalens elsäkerhet har elinstallationens innehavare och delas mellan fastighetsägaren och den som hyr lokalen enligt följande: Fastighetsägaren har ansvaret för att lokalens fasta elinstallation är i ett sådant skick att de som vistas där inte utsätts för fara. Den som använder lokalen (ägare eller hyresgäst) är ansvarig för att löpande se till att elutrustning och synliga delar av den fasta elinstallationen är säker.

Kontrollera synliga ledningar

Som hyresgäst eller ägare av lokalen måste du löpande kontrollera att synliga ledningar, eluttag, armaturer, sladdar och apparater är i gott skick och inte har några synliga skador. Lock eller dörrar till elcentraler ska vara stängda, skyddskåpor ska sitta på plats och centraler får inte vara blockerade och därmed svåråtkomliga. För elanläggningar som inte kräver kontroll inom bestämda tidsintervaller rekommenderas, att de ska kontrolleras vid vissa tillfällen, till exempel vid byte av hyresgäst.

Installationen

Om du ansvarar för den fasta elinstallationen bör du regelbundet göra en noggrann kontroll av installationen. Kravet för en noggrann kontroll gäller bland annat lokaler där många människor samlas och där följden av en försummad kontroll kan bli extra svår. Som ansvarig för kontrollen ska du bestämma en metod för hur tillsynen ska utföras. Ta då hänsyn till hur elanläggningen är utförd, hur gammal och sliten den är och hur den används.

Anlita en fackman och dokumentera resultatet

När elanläggningen och/eller ansluten elektrisk materiel behöver noggrann kontroll, säkerställ att den utförs av personer med yrkesvana och som är väl förtrogna med anläggningar i småföretag och gällande föreskrifter. Upptäckta fel och brister måste rättas till så snart som möjligt och vid särskilda kontroller, enligt ELSÄK FS 2008:3 ska resultatet och eventuella åtgärder dokumenteras. Innehavare av en elektrisk starkströmsanläggning (fastighetsägare eller hyresgäst med innehavaransvaret inskrivet i hyresavtalet) är skyldig att utöva kontroll enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Föreläggande

Om Elsäkerhetsverket vid kontroll upptäcker fel eller brister i en elanläggning eller i ansluten elmateriel utfärdas ett föreläggande om att felen ska rättas till inom en viss tid. Ett sådant föreläggande kan vara förenat med vite och vid allvarligare fel kan Elsäkerhetsverket förbjuda att anläggningen används.

Skapad av MediaHjälpen Sverige AB